Ajankohtaista

TIEDOTE 15.1.2020

Vastaa kyselyyn Vammaiskortista!

Oletko sinä jo kokeillut Vammaiskortin käyttöä Suomessa tai ulkomailla? Tai oletko kiinnostunut kortista?
Keräämme tietoa Vammaiskortin käyttäjiltä, läheisiltä ja kortista kiinnostuneilta.

Vastaa ja vaikuta EU:n Vammaiskortin kehittämiseen tässä osoitteessa.
Kyselyn vastausaika on 16.2.2020 saakka. Jokainen vastaus on arvokas.

Lisätietoa kyselystä saat tarvittaessa osoitteesta vammaiskortti@kvps.fi tai puhelimitse numerosta 0800-122533 (ma-ti klo 9-12, ke klo 12-15).


TIEDOTE 11.3.2019

EU:n Vammaiskortti nyt myös erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

EU:n vammaiskortti tuli Suomessa käyttöön kesäkuussa 2018. Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, jolla voi helposti osoittaa avun ja tuen tarpeen vapaa-ajan palveluissa. Vammaiskorttiin oikeutettuja on Suomessa noin 300 000. Korttiin voi saada tietyin ehdoin avustajan tai tukihenkilön tarpeen osoittavan A-merkinnän.

Neuropsykiatrisen kirjon lapset ja nuoret ovat olleet yksi suurimmista väliinputoajaryhmistä vammaiskortin alkuperäisessä kriteeristössä, vaikka juuri tällä ryhmällä on ollut suuri tarve kortille, jossa on A-merkintä. Vammaiskortin työryhmä on valmistellut muutosta yksimielisesti, ja ehdotus hyväksyttiin Vammaisfoorumin hallituksessa tammikuussa 2019.

Uusi kriteeri: Erityisen tuen päätös

Jatkossa vammaiskortin ja A-merkinnän voi saada myös lapsi tai nuori, jolla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Muutos astuu voimaan välittömästi.

Erityisen tuen päätös on linjassa vammaiskortin muiden myöntämisperusteiden kanssa. Päätös erityisestä tuesta perustuu pedagogiseen selvitykseen, joka laaditaan moniammatillisesti yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Selvitystä laadittaessa kuullaan kumpaakin huoltajaa. Erityisen tuen tavoitteet, menetelmät ja seuranta kirjataan lapselle tehtävään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan HOJKSiin.

Näin haet vammaiskorttia

Hae vammaiskortin tilauslupaa Kelasta joko verkossa tai postitse. Kela tarkistaa, onko sinulla vammaiskorttiin oikeuttava voimassa oleva päätös. Jos sinulla on tarvittava päätös, saat oikeuden tilata kortin ja sinulle lähetetään sähköpostitse linkki vammaiskortin tilauspalveluun. Sen jälkeen sinun pitää itse viimeistellä korttihakemuksesi ja tilata kortti.

Vanhempi ei voi hakea korttia lapselle oman asiointipalvelunsa kautta. Tilauslupalomake ja kopio voimassa olevasta erityisen tuen päätöksestä pitää lähettää Kelaan postitse.

Löydät tarkemmat hakuohjeet Kelan verkkosivulta www.kela.fi/nain-haet-vammaiskorttia tai näiltä sivuilta.

Lisätietoja:

Katri Hänninen
Vammaiskorttitoimiston johtaja
katri.hanninen@kvps.fi, puh. 020 771 3542


TIEDOTE 4.12.2018

EU:n Vammaiskortin kriteeristöä kehitetään – ratkaisua etsitään neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden tilanteeseen

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) on ollut käytössä Suomessa 4.6.2018 lähtien. Korttia voi hakea tiettyjen erityisen tuen päätösten perusteella. Suomessa kortin voi nykyisellä kriteeristöllä saada n. 300 000 henkilöä, joista 80 000 ovat oikeutettuja avustajan tarvetta kuvaavaan A-merkintään. EU:n Vammaiskorttia ja sen kriteeristöä on Suomessa kehitetty vammaisjärjestöjen, palveluntarjoajien, Kelan, THL:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Vammaiskortin kehittämisen koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteydessä toimiva Vammaiskorttitoimisto.

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Vammaiskorttia näyttämällä vammainen henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa käyttäessään vapaa-ajan palveluita. Kortin kriteeristöä kehitetään kolmen vuoden kokeilujakson ajan vuoteen 2020, minkä jälkeen on tarkoitus löytää pysyvä, kaikkia korttia tarvitsevia henkilöitä palveleva järjestelmä. Kriteeristön kehittämistyötä varten perustetaan asiantuntijoista koostuvia työryhmiä tarpeen mukaan.

Neuropsykiatrisen kirjon henkilöt ovat suurin väliinputoajaryhmä

Osa Vammaiskorttia ja erityisesti kortin A-merkintää tarvitsevista ihmisistä jää nykyisen kriteeristön ulkopuolelle. Yksi suurimmista tällaisista ryhmistä ovat neuropsykiatrisen kirjon henkilöt, joilla ei ole nykyisen kriteeristön mukaisia päätöksiä. Niin kutsuttuun neuropsykiatriseen kirjoon kuuluvat ADHD, ADD, autismin kirjo, Tourette sekä kielelliset erityisvaikeudet.

Elokuussa 2018 perustettiin työryhmä, jossa on pohdittu vaihtoehtoja näiden väliinputoajaryhmien huomioimiseksi kriteeristön kehittämistyössä. Työryhmässä ovat olleet mukana Autismi- ja Asperger-liitto, Suomen Autismikirjon Yhdistys ASY, ADHD-liitto ry, Suomen Tourette ja OCD yhdistys, Kela, THL, Jaatinen ry sekä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Lapsille ja nuorille mahdollisuus A-merkintään

Suuri osa lapsista ja nuorista, joilla on jokin neuropsykiatrisen kirjon häiriö, jää ilman Vammaiskortin A-merkintää, vaikka avustajan tarve on ilmeinen. Työryhmä on tehnyt selvittämistyötä niistä päätöksistä, joilla kriteeristöä voitaisiin laajentaa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena on lisätä kriteeristöön kohta, jolla neuropsykiatrisen kirjon lapset ja nuoret voisivat saada jatkossa EU:n Vammaiskortin A-merkinnällä. Ratkaisuehdotus vaatii vielä tarkempaa tarkastelua ja lopullisen päätöksen kriteeristömuutoksesta tekee Vammaisfoorumin hallitus alkuvuodesta 2019. Tämän jälkeen voidaan tehdä muutoksia korttijärjestelmään.

Uusi työryhmä selvittää neuropsykiatrisen kirjon aikuisten huomioimista kriteeristössä

Vammaisjärjestöihin tulleen palautteen perusteella monilla neuropsykiatrisen kirjon aikuisilla, joilla vamma ei näy ulospäin, olisi suuri tarve Vammaiskortille (ilman A-merkintää). Alkuvuodesta 2019 perustetaan uusi työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää, miten myös neuropsykiatrisen kirjon aikuiset voitaisiin saada ei A-merkintäisen EU:n Vammaiskortin piiriin. Tiedotamme mahdollisista kriteeristömuutoksista siinä vaiheessa, kun muutokset on hyväksytty Vammaisfoorumin hallituksessa ja kortin jakelujärjestelmä on päivitetty.

Lisätietoja:

Katri Hänninen,
Vammaiskorttitoimiston johtaja
puh. 0207 713 542, katri.hanninen@kvps.fi
www.vammaiskortti.fi

Tarja Parviainen
toiminnanjohtaja, Autismi- ja aspergerliitto
puh. 050 4097 940, tarja.parviainen@autismiliitto.fi